• default color
  • green color
  • blue color
Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)

ආයතන

තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව - www.tvec.gov.lk

1990 අංක 20 දරණ තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන පනතෙහි විධිවිධාන ප්‍රකාරව තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව ස්ථාපනය කෙරිණ. සමාජ, ආර්ථික අභිමතාර්ථ හා වෙනස්වන වෙළඳපොළ අවශ්‍යතාවන්ට අදාලව කාර්යක්ෂම, ඵලදායී හා තත්ත්ව සහතික කළ තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන පුහුණු ක්‍රමයක් ස්ථාපනය කිරීම සහ පවත්වාගෙන යාමට තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂම කැප වි ඇත.

කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව - www.techedu.gov.lk

1893 මරදාන “කාර්මික විද්‍යාලය” ඇරඹීමත් සමගම ශ්‍රී ලංකා‍වේ කාර්මික අධ්‍යාපනය ස්ථාපනය කෙරිණ. වසර 115ක දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ කාර්මික අධ්‍යාපනය වර්තමානයේ දිවයින පුරා පිහිටි කාර්මික විද්‍යාල හා තාක්ෂණ විද්‍යාල 38ක් දක්වා විහිදී පවතී.
කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු වැඩසටහන් මෙහෙයවීම හා කාර්මික හා තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයන්හි පර්යේෂණ ක්‍රියාවට නැංවීමේ වගකීම කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවට පැවරී ඇත.

වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය - www.vtasl.gov.lk

1995 අංක 12 දරන ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරි පනත යටතෙහි ස්ථාපනය කරන ලද ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය, ජාතික වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 06 ක්, දිස්ත්‍රික් වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 21 ක් හා ග්‍රාමීය වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 238 කින් සැදුම්ලත් ජාලයක් හරහා ග්‍රාමීය තරුණ ප්‍රජාවට නිපුණතා පුහුණුව සපයයි.

වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලය - www.univotech.ac.lk

එවකට පැවති වෘත්තීය හා කාර්මික පුහුණු අමාත්‍යංශය යටතේ ශ්‍රී ලංකා කාර්මික අධ්‍යාපන පරිශ්‍රයෙහි වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලය පිහිටුවා ඇත. එහි මූලික පරමාර්ථය වනුයේ, කාර්මික අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය පුහුණු ක්ෂේත්‍රයන්හි සිසුන්ගේ ආකල්ප හා හැකියාව අනුව, විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලබා ගෙන ක්‍රමිකව ඉහළට යාමට හැකියාව ලබාදීමයි.

ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය - www.naita.slt.lk

1971 අංක 49 දරන ජාතික ආධුනිකත්ව පනත යටතේ ජාතික ආධුනිකත්ව මණ්ඩලය ලෙස මෙය ස්ථාපනය කරන ලද අතර 1990 අංක 20 දරන තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන පනත යටතේ වඩාත් පුළුල් විෂය පථයකින් හා වගකීම් වලින් යුතුව ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය ලෙස ස්ථාපනය කෙරිණ.

ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකාරීත්ව ආයතනය- www.nibm.lk

1968 දී ස්ථාපනය කරන ලදුව, 1976 අංක 23 දරන පාර්ලිමේන්තු පනතින් සංස්ථාගත කරන ලද ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකාරීත්ව ආයතනය, වර්තමානයේ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතේ පවතී. මෙම ආයතනය, රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශ වෙත පරිගණක පාඨමාලා, උපදේශන සේවා සහ ඵලදායිතා වර්ධනය පිළිබඳ පුහුණු පාඨමාලා සපයාදීම තුළින් පුද්ගල හා ආයතන කාර්යය සාධනය වැඩිදියුණු කිරීමට දායක වේ.


සිමාසහිත නිපුණතා සංවර්ධන අරමුදල

රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශවල සාමූහික ව්‍යාපාරයක් වන සිමාසහිත නිපුණතා සංවර්ධන අරමුදල, සේවා යෝජකයන්ගේ මානව සම්පත් සංවර්ධන හා පුහුණු අවශ්‍යතා සපුරනු සදහා 1999 දී පිහිටුවන ලදී. අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයකින් පාලනය වන මෙය ස්වයං මූල්‍ය ආයතනයකි.

ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය- www.cgtti.slt.lk

මෝටර් රථ හා අනෙක් කාර්මික ක්ෂේත්‍ර වලට අදාල තාක්ෂණය ක්‍රමානුකූලව වැඩිදියුණු කිරීමත්, ඉහළ පිළිගැනීමකින් යුතු කාර්යසාධනයක් සහිත සිසුන් බිහිකිරීම උදෙසා පුහුණුව ලබාදීමත් ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ මූලික අරමුණ වේ. එමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර් රථ අංශයේ පුහුණුව උදෙසා වන විශිෂ්ඨතම මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස පවත්වාගෙන යාම අරමුණු කෙරේ.

ජාතික තරුණ සේවා සභාව - www.srilankayouth.lk

1979 අංක 69 දරන පාර්ලිමේන්තු පනත ප්‍රකාරව පිහිටුවන ලද ජාතික තරුණ සේවා සභාව තරුණ තරුණියන්ගේ නිර්මාණශිලීත්වය, කලාත්මක හා සංස්කෘතික හැකියාවන් වර්ධනය කිරිම හා කාර්මික නිපුනතාවයන් හා නායකත්ව ගුණාංගයන් ප්‍රවර්ධනය සහ ස්වේච්ඡා වැඩසටහන් සඳහා සහභාගීත්වය ඉලක්ක කර ගනිමින් විවිධ ව්‍යාපෘති හා වැඩසටහන් වාර්ෂිකව ක්‍රියාත්මක කරයි.

ජාතික යොවුන් සේනාංකය

2002 අංක 21 දරන පාර්ලිමේන්තු පනතින් 2003 දී යොවුන් සේනාංක වැඩසටහන් ආරම්භ කෙරිණි. මෙම වැඩසටහන යටතේ දිවයින පුරා පැතිර පවතින ප්‍රාදේශීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 37 ක පෞරුෂ වර්ධනය, වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය, ජාතික උරුමය, සෞන්දර්යාත්මක හැකියාව සංවර්ධනය හා රැකියා කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් වෘත්තීය පුහුණුව යන විෂය පථයන් ඔස්සේ තරුණ තරුණියන් පුහුණු කෙරේ.

යෞවන තිළිණ අධිකාරිය

තරුණ තරුණියන්ගේ දැණුම හා නිපුණතාවය වඩාත් පුළුල් ලෙස වර්ධනය කිරීමට මෙම ආයතනය දායක වේ. මෙහි මූලික කාර්යභාරය වනුයේ තරුණ තරුණියන් වෙත ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් සහතික හා පදක්කම් පිරිනැමීමත් යෞවන සංවර්ධනය පිලිබඳව ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අවස්ථා ලබා දීමත්ය. දිවයින පුරා පාසැල් 240 ක යෞවන තිළිණ අධිකාරියේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වේ.

ජාතික මානව සම්පත් සංවර්ධන සභාව - www.nhrdc.slt.lk

ඵලදායී ලෙස මානව සම්පත් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ජාතික මානව සම්පත් ප්‍රතිපත්තීන් සැකසීම හා ප්‍රවර්ධනය කිරීම මෙහි මූලික අරමුණ වේ. මෙමගින් මානව සම්පත් සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයට අදාල අධ්‍යයන, පර්යේෂණ හා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමත් වැඩමුළු හා සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීමත් ජාතික මානව සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සිදු කෙරේ.

සීමාසහිත තරුණ සේවා සමාගම

තරුණ වැඩසටහන් සඳහා අවශ්‍ය අරමුදල් සපයා ගැනීමත්, තරුණ තරුණියන්ට රැකියා පුහුණුව ලබා දිම සඳහාත්, උචිත ව්‍යාපෘති ආරම්භ කර පවත්වාගෙන යාම, ආධාර හා පහසුකම් සැලසීම යටතේ මෙම ආයතනය ආරම්භ කරන ලදී.

නායකත්ව සංවර්ධන ජාතික මධ්‍යස්ථානය

ස්වශක්තිය පිළිබඳ විශ්වාසයෙන් යුත් ප්‍රජාවක් බිහිකිරීම උදෙසාත් රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන වල විවිධ වැඩසටහන් සාර්ථක කර ගැනිම සඳහාත් ඵලදායක හා කාර්යක්ෂම සහාය සේවා හා පුහුණු අවශ්‍යතා සැපයීම මෙමගින් සිදු කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය www.sliop.com

මුද්‍රණ ක්ෂේත්‍රයෙහි නියැලී සිටින්නන් හට මුද්‍රණ තාක්ෂණය හා කළමනාකරණ පුහුණුව ලබාදීම සහ ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතාවය හරහා නව තාක්ෂණය හා දැනුම ලබාගැනීම තුළින් මුද්‍රණ කර්මාන්තයේ තත්ත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතන‍ෙය් මූලික අරමුණ වේ.

ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිනේරු ආයතනය (සාගර විශ්වවිද්‍යාලය) - www.ocu.lk

1999 දී අංක 36 දරන පාර්ලිමේන්තු පනතින් පිහිටුවන ලද ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිනේරු ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර හා ආශ්‍රිත ක්ෂේත්‍ර ආවරණය කරණු ලබන මූලික අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතනයයි. මෙ‍ම ආයතනය විසින් ජංගම, පුහුණු හා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා ගණනාවක් ද උපාධි වැඩස‍ටහන් තුනක් ද පවත්වනු ලබයි.

ජාතික තරුණ සේවා සමූපකාර සමිති සංගමය

තරුණ තරුණියන් හට ව්‍යවසායකයන් ලෙස නැගීසිටීමට අවශ්‍ය ව්‍යවසායකත්ව පුහුණුව සහ ස්වයං රැකියා ණය ලබා දීමත් බැංකු ණය ලබා ගැනීම සඳහා යොමුකරවීම සහ මාර්ගෝපදේශණයත් මෙමගින් සිදු කරයි.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 නොවැම්බර් 05 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:29